Search This Blog

Friday, December 3, 2010

शब्दिका


पाकी

बयानबाजी

सच, कितनी भली

सो सो चूहे खाकर

बिल्ली

हज को चली

प्रकाश प्रलय कटनी

Post a Comment